Kodeks etyki

Beta Security System jako firma współtworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym stawiamy sobie wyzwanie wprowadzenia i utrzymywania kodeksu etyki. Przywiązujemy dużą wagę do tego, by we wszystkich czynnościach biznesowych przestrzegać nie tylko obowiązującego prawa ale również określonych zasad. Wymagamy tego od wszystkich naszych pracowników jak i od naszych partnerów biznesowych. Zasady te wyraża przyjęty kodeks etyki. W związku z powyższym jeśli Państwo posiadacie informację, że naszej firmie lub relacją biznesowym grożą szkody spowodowane zachowaniami przestępczymi prosimy o poinformowanie Nas za pośrednictwem anonimowego formularza do którego link zajdziecie poniżej.

 

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

 

ZATRUDNIENIE

Równe szanse i molestowanie – Beta Security System nie toleruje – w żadnym aspekcie pracy, od rekrutacji i zatrudnienia do szkolenia, awansowania i rozwiązania umowy – jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, narodowość, wiek, religię, przekonania polityczne, stan cywilny, orientację seksualną, niepełnosprawność, wyznanie, narodowość czy jakiekolwiek inne dyskryminacje zakazane zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszelkie rodzaje molestowania są nie do przyjęcia i nie będą tolerowane.  Przypadki molestowania muszą być zgłaszane pracodawcy i będą niezwłocznie badane.

Bezpieczeństwo i higiena – Beta Security System zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w każdym biurze i obiekcie oraz do przestrzegania obowiązującego prawa i przepisów oraz konwencji międzynarodowych dotyczących warunków socjalnych i warunków pracy, pracy nieletnich i pracy przymusowej. Beta Security System przestrzega podstawowych praw człowieka i traktuje swoich pracowników w sposób uczciwy i z szacunkiem.

Wynagrodzenie - wypłacane wynagrodzenie musi odpowiadać co najmniej minimalnym standardom ustawowym proporcjonalnie do warunków i formy (umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne) zatrudnienia, a świadczona praca musi być wynagradzana regularnie i w całości. Zatrudnieni muszą otrzymywać świadczenia określone w prawie krajowym. Wynagrodzenie Minimalne nie będzie podlegać późniejszym zmniejszeniom lub ograniczeniom w wyniku wstrzymania, potrąceń lub zamiany. Wyjątkiem są tutaj potrącenia dokonywane w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i regulacji w umowie. Wypłata wynagrodzenia musi odbywać się w dogodnej dla zatrudnionego formie bądź lokalnie przyjętą metodą.

Praca dzieci i praca przymusowa – wszelkie formy pracy dzieci i pracy przymusowej są surowo zabronione.

Odpowiedzialność społeczna – Beta Security System oczekuje, iż jej dostawcy przestrzegać będą krajowych przepisów i regulacji oraz międzynarodowych konwencji w zakresie warunków socjalnych i warunków pracy, pracy nieletnich i pracy przymusowej oraz ochrony środowiska. Dostawcy muszą również przestrzegać podstawowych praw człowieka i traktować swych pracowników w sposób uczciwy i z szacunkiem.

 

OCHRONA WŁASNOŚCI I DANYCH

Ochrona informacji i własności Beta Security System – pracownicy zobowiązani są do ochrony i nieujawniania osobom trzecim żadnych informacji poufnych (takich jak plany strategiczne, wyniki sprzedaży, informacje finansowe, projekty, informacje dotyczące negocjacji, ustaleń i interesów, informacje związane z pracownikami, oprogramowanie, tajemnice handlowe, patenty, znaki handlowe i podobne informacje). Dotyczy to również firm współpracujących.

Własność i ochrona narzędzi elektronicznych – pracownicy zobowiązani są do korzystania ze składników majątkowych pracodawcy w należyty sposób oraz do traktowania ich z dbałością i szacunkiem. Ponadto powinni oni zapewnić, aby zastosowanie narzędzi elektronicznych, takich jak Internet, poczta elektroniczna, oraz zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego było zgodne z celami biznesowymi i aby nie naruszało żadnych przepisów ani praw osób trzecich, ani też nie powodowało szkód we własności i informacjach Beta Security System i firm współpracujących.

Prywatność – Beta Security System zobowiązuje się respektować prawo do prywatności pracowników i osób trzecich. Pracownicy zobowiązują się respektować prawo do prywatności osób reprezentujących pracodawcę, współpracowników raz osób trzecich.

 

ZACHOWANIE W RAMACH BIZNESU A KONKURENCJA

Konflikt interesów – Konflikty interesów występują, gdy pracownik wykorzystuje swoje stanowisko w Beta Security System w celu osiągnięcia korzyści prywatnych lub jeśli osobiste interesy pracownika są niezgodne z interesami Grupy Przedsiębiorstw. Wszyscy pracownicy zobowiązani są unikać wszelkich działań lub powiązań, które mogłyby być niezgodne, lub wydają się niezgodne z interesami firmy. Przykładowe sytuacje, które mogą prowadzić do faktycznego lub domniemanego konfliktu interesów to: znaczne inwestycje lub stanowisko w jakiejkolwiek firmie związanej z Beta Security System, prowadzenie interesów z bliskimi przyjaciółmi lub krewnymi i przyjmowanie lub oferowanie płatności, prezentów lub przysług od lub dla przedsiębiorstw prowadzących interesy z pracodawcą.

Oszustwo lub kradzież – wszelkie działania muszą odzwierciedlać standardy uczciwości, lojalności, solidności, sprawiedliwości, troski o innych i odpowiedzialności. Wszelkie działania związane z kradzieżą, oszustwem, malwersacją lub sprzeniewierzeniem majątku są surowo zabronione.

Prezenty, napiwki i inne płatności – wszelkie decyzje biznesowe podejmowane są z zachowaniem uczciwości i rzetelności, w oparciu o obiektywne czynniki, takie jak koszt, jakość, wartość, obsługa i możliwość realizacji zobowiązań. Obejmuje to powiązania Beta Security System z dostawcami i klientami. W celu uniknięcia nawet pozorów, iż decyzje biznesowe podejmowane są w oparciu o nieodpowiednie czynniki, pracownicy nie mogą oferować ani przyjmować prezentów, napiwków, rozrywki ani przysług, chyba że mają one charakter zwyczajowo przyjęty biorąc pod uwagę okoliczności biznesowe, a kierownictwo pracodawcy jest o tym poinformowane. Pracownicy nie mogą akceptować ani oferować w jakimkolwiek czasie gotówki i nie powinni nigdy przyjmować ani oferować jakichkolwiek prezentów, przysług ani rozrywki, jeśli występuje podejrzenie, że mogłyby to implikować jakąkolwiek przysługę w zamian. Każdy pracownik, który otrzyma prezent wykraczający poza akceptowane wytyczne musi zgłosić to swoim przełożonym, którzy zdecydują czy pracownik może zachować prezent czy musi go zwrócić. Pracownik, który otrzymał zapakowany prezent, dokonuje jego rozpakowania w obecności kontrahenta i pozostałych członków spotkania. Prezent zostawiony pracownikowi w recepcji lub poczekalni, pracownik ma obowiązek rozpakować w obecności swojego przełożonego. Oferowanie łapówek, prowizji czy innych nieodpowiednich płatności urzędnikom państwowym, służby cywilnej lub komukolwiek innemu w celu wywarcia na nich wpływu jest surowo zabronione.

Monopol i konkurencja – W ramach polityki Beta Security System leży uczciwe i energiczne konkurowanie na wszystkich rynkach, na których działa. Wszyscy pracownicy muszą postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami antymonopolowymi oraz konkurencji obowiązującymi na świecie. Oznacza to, że pracodawca nie toleruje żadnych ustaleń ani uzgodnień pomiędzy faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami w celu ustalenia lub kontrolowania cen lub bojkotowania konkretnych dostawców lub klientów, lub też ograniczania sprzedaży linii produktów. Ściśle egzekwowane są przepisy antymonopolowe.

 

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Zapisy i sprawozdawczość – Pracownicy nie mogą podawać fałszywych stwierdzeń, dokonywać mylących lub fikcyjnych wpisów, ani istotnych pominięć czy przeinaczeń w księgach, zapisach czy innych dokumentach lub środkach komunikacji. Żadne fundusze ani majątek nie mogą być utrzymywane w nielegalnych lub niewłaściwych celach. Wszystkie transakcje muszą być w pełni i całkowicie udokumentowane i zarejestrowane w zapisach księgowych. Wszelkie raporty, dokumenty czy zeznania przedstawiane organom rządowym muszą być dokładne, kompletne, zrozumiałe i przedstawione terminowo.

Transakcje dokonywane przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych – Pracownicy mogą uzyskać istotne, niedostępne powszechnie, niepubliczne informacje na temat pracodawcy lub innych firm. Takie „istotne” informacje obejmują wszelkie informacje mogące wpłynąć na stabilność firmy lub Partnerów Biznesowych.

Wykorzystanie przez pracowników istotnych, niepublicznych informacji dla własnej korzyści finansowej lub korzyści małżonka, krewnego lub osoby bliskiej jest niezgodna z polityką Beta Security System oraz z prawem. Ponadto zabronione jest przekazywanie informacji jakimkolwiek osobom trzecim.

Powiązania z inwestorami – Ujawnianie informacji dotyczącej działalności, zeznań finansowych, decyzji strategicznych oraz ogólnie wszelkich informacji, które mogą wpłynąć na zakup lub sprzedaż przez inwestora naszych udziałów może być zarządzane jedynie przez osobę odpowiedzialną za relacje Beta Security System z inwestorami.

Zauważyłeś naruszenie zasad naszego kodeksu?
Poinformuj nas o tym:

Udało się! Wiadomość dotarła.